Project Description

Mauritius paradis för äldre i Vänersborg

Kund
Vänersborgs kommun

Kontakt

  • https://vanersborg.se/

Bransch
Äldreomsorg / Personalvård

Uppdrag
Tropiskt solrum för personal och äldre

Om företaget

Problem med sjukskrivningar inom Vänersborgs kommun ledde fram till att i 2003 startades friskvårdsprojektet inom Vård och omsorg vars mål var att ge personalen ökad kunskap om hälsa, arbeta för välmående personal, skapa trivsel samt att minska eller bibehålla en låg sjukfrånvaro. Förutom massage, stavgång och utbildning i etik inkluderade friskvårdssatsningen att ett solrum installerats  på Solängens äldreboende för personalen att nyttja.

Tanken med att installera ett solrum var ett led i att försöka skapa bättre förutsättningar för god hälsa på arbetsplatsen genom bl.a. minskad stress. Solrummet var ämnat att verka för en plats där man kan slappna av och hämta ny energi. Solrummet var främst till för de anställda inom Vård och omsorg, samt grupper med långtidssjukskrivna, men utnyttjades även av de gamla på Solängen.

Lösningen

I början av 2003 installerades ett stort rum med tropisk miljö och specialanpassad solsimulator Hexagon 16. I slutet av 2004 gjordes en utvärdering av ”Friskvårdprojektet 2003” som påvisar minskad sjukfrånvaro med 25%.  75% av deltagare uppger att satsningen påverkat arbetssituation en positivt, varav solrummet tillsammans med massage fick mest röster.

I slutet av 2007 byggdes Nya Solängen med fler boendeplatser, ökad personalstyrka och förbättrad arbetsmiljö. Framgångarna i att sänka sjuktalen bland personalen gjorde att solanläggningen Mauritius flyttades och utökades till 35 platser. Sunwell har fått anpassa och optimera solsimulatorn till det nya rummet som numera erbjuder även en skön sandstrand.

Vänersborgs kommun investerade därefter i mindre solrum även på 2 andra äldreboenden Nyhaga och Björken i Vänersborg samt Ringhem i Frändefors och Ekeliden i Vargön.

Resultatet

Sjukfrånvaro bland personalen på Solängen har minskat med 25% på 2 år. Vänersborgs kommun är numera den solrums-tätaste orten inte bara i Sverige, men också i världen. Genom en mängd inslag i tidningar, radio och TV och genom många personliga berättelser från boende och personal har framkommit tydliga vittnesmål om en förbättrad livskvalitet för de äldre.

För att belägga detta vetenskapligt genomfördes 2014 en studie bland personer med erfarenhet av att vistas i solrum av detta slag. Datasamlingen skedde i form av två grupper, de äldre och personal, vid tre äldreboenden i Vänersborgs kommun. Studien visar att både de äldre och personalen är mycket positiva till vistelsen i solrummet som påverkar de äldres psykiska och fysiska hälsa. Solstunden fyller dessutom en viktig social funktion.

Läs mer här>

Läs vidare om våra andra projekt